ท้องถิ่นนำ
พลเมืองสร้างสรรค์ สังคมแห่งการเรียนรู้

โครงการขยายผลท้องถิ่นต้นแบบ
ด้านการมีส่วนร่วม ของสภาเด็กและเยาวชน