เราใช้ความสร้างสรรค์
เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

SIYphase4PRcover

“ท้องถิ่นของคนรุ่นใหม่ ท้องถิ่นไทยจะไม่เหมือนเดิม” เปิดรับสมัครท้องถิ่นที่สนใจงานด้านการพัฒนาเด็กเยาวชนทั่วประเทศ ร่วมขับเคลื่อนท้องถิ่นไปด้วยกันภายใต้แนวคิด “เด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ได้พัฒนาตัวเอง ได้มีส่วนร่วม และมีสุขภาวะที่ดี” สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ ทุนสนับสนุนไม่เกิน …

261250489_1333790503738906_8022879422120862614_n

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 โครงการตำบลต้นแบบสร้างการเรียนรู้ด้านการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน ได้จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เรื่องการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน ครั้งที่ …

Screen Shot 2564-09-29 at 15.58.47

มูลนิธินวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม ได้ร่วมกิจกรรมเทศกาลเกมแห่งประชาธิปไตย ฉบับเล่นที่บ้าน “Democracy Game Festival: At Home Edition” เพื่อบอกเล่าและประชาสัมพันธ์วิธีการเล่นเกมแก่พี่น้องท้องถิ่นทุกท่าน …

newsupdate-18:09:2021-2

โครงการตำบลต้นแบบสร้างการเรียนรู้ด้านการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครบุคลากรท้องถิ่นและผู้สนใจงานด้านการพัฒนาเด็กเยาวชน เข้าร่วมเรียนรู้ในหลักสูตร “Coach for Change : ส่งเสริมคนรุ่นใหม่พัฒนาท้องถิ่น” (ONLINE) ร่วมเรียนรู้กันในวันพุธของเดือนพฤศจิกายน …

โครงการตำบลต้นแบบสร้างการเรียนรู้
ด้านการมีส่วนร่วม ของสภาเด็กและเยาวชน