เกี่ยวกับเรา

มูลนิธินวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม (Social Innovation for creative society)

 เป็นองค์การพัฒนาเอกชน มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเสริมสร้างศักยภาพด้านการพัฒนานวัตกรรมทางสังคม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มุ่งดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุนคนรุ่นใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาคประชาชน ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในชุมชนท้องถิ่นด้วยวิธีการแปลกใหม่และสร้างสรรค์ พวกเรามีความเชื่อว่า ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็สามารถมีส่วนร่วมและใช้ความคิดสร้างสรรค์สร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมได้

Asset 1-100

มูลนิธินวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม ขับเคลื่อนโครงการในหลายกลุ่มเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น โครงการ “พัฒนาตำบลต้นแบบส่งเสรมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน” ได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล/อบต) และสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล รวม 31 แห่งทั่วประเทศ สร้างระบบสนับสนุนเด็กและเยาวชนในระดับตำบล เพื่อพัฒนายกระดับเป็นตำบลแห่งการเรียนรู้ หรือ “ตำบลต้นแบบ” โครงการ “อาชีวิต สร้างสังคม” ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมร่วมกับนักศึกษาระดับอาชีวะศึกษาในกรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงใหม่ และการพัฒนาผู้นำและนวัตกรรมสังคมให้แก่กลุ่มเป้าหมายเยาวชนผู้พิการทางสายตา เป็นต้น

มูลนิธินวัตกรรมสร้างสรรค์สังคมมีกระบวนการทำงานที่หลากหลาย ทั้งการออกแบบหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนนวัตกรรมสังคมในชุมชน การออกแบบสื่อ การพัฒนาสินค้าชุมชน Workshop Online และการศึกษาวิจัยเรื่องประเด็นการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในประเทศไทย

มูลนิธินวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม คือการวมตัวกันของนักวิชาการ นักวิจัย นักพัฒนาชุมชนและผู้ร่วมอุดมการณ์อีกหลายคน ที่มีความเชื่อมั่นว่าความคิดสร้างสรรค์สร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมได้ และพร้อมเปลี่ยนผ่านสังคมให้อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

รู้จักทีมงาน

รศ.ชานนท์ โกมลมาลย์

ประธานที่ปรึกษา
Advisor

โชติเวชญ์ อึ้งเกลี้ยง

ประธานมูลนิธิ
Chairman 

อนุพงษ์ จันทะแจ่ม

กรรมการมูลนิธิ
Creative Changemaker Manager

ธัญพัชร ธรรมโชติศิริกุล

กรรมการมูลนิธิ
Administrator

นพคุณ บุญพระบาง

นักสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลง
Creative Changemaker

ธนาธิป เทียมราษฎร์

นักสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลง
Creative Changemaker

หทัยชนก วัฒนสินธุ์

นักสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลง
Creative Changemaker

ศิริลักษณ์ ภู่วาว

นักสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลง
Creative Changemaker

พรนิภา เดชแพ

อาสาสมัครสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลง
Creative Changemaker

เธียรวิชญ์ อรุณิชย์ตระกูล

อาสาสมัครสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลง
Creative Changemaker

ปฐวี กาญจนีย์

อาสาสมัครสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลง
Creative Changemaker

อมฤต ศิริไวย์

อาสาสมัครสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลง
Creative Changemaker

วรรณิดา เครือมณี

นักวิชาการ
Academician

ภาคี เครือข่าย