Phase 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาอาชีวะเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต

aboutasw-2
archewit2cover2

Phase 2 : โครงการ Archeewit food safety พัฒนานวัตกรสุขภาวะในกลุ่มนักศึกษาอาชีวะโดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน

ภาคีเครือข่าย