Logo-อาชีวิต-sq2

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาอาชีวะเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต

เราอยากเห็นนักศึกษาอาชีวะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการใช้ทักษะที่เกิดจากการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของมูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะข้ามป้อม) และสำนักงานส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ (Blackbox) กลายมาเป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์ปัญหาของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง ยิ่งไปกว่านั้นคือการสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองให้แก่นักศึกษาอาชีวะที่เข้าร่วมโครงการเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายและความฝันในอนาคต

โครงการนี้ทำอะไร

พื้นที่การดำเนินงาน

ปลายทาง “อาชีวะสร้างสรรค์นวัตกรรม”

เกิดนวัตกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่มาจากกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาอาชีวะ

เกิดรูปแบบและคุณลักษณะการทำงานของศูนย์พัฒนานวัตกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต (Node of Innovation development)

เกิดรูปแบบการเรียนรู้หรือหลักสูตรด้านการพัฒนานวัตกรรมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ภาคีเครือข่าย