นวัตกรรมด้านการจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพ

Previous
Next
เครื่องนำจ่ายหน้ากากอนามัยไร้การสัมผัสเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน กรุงเทพมหานคร
ที่มา
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าส่งผลให้ต้องมีการใช้หน้ากากอนามัยกันอย่างเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งในบางพื้นที่ประชาชนประสบปัญหาที่ไม่สามารถเข้าถึงกันซื้อหน้ากากอนามัยได้ เนื่องจากนโยบายการจำกัดพื้นที่สำหรับการเดินทาง
เกิดเป็นนวัตกรรม
ตู้จำหน่ายหน้ากากอนามัยไร้สัมผัส ผู้ใช้บริการสามารถทำการซื้อและชำระเงินโดยการสแกนคิวอาร์โค้ด ซึ่งใช้ตัว Arduino wifi เป็น Hardware เชื่อมระบบเข้ากับบราวเซอร์ของ Line Application
Previous
Next
Previous
Next
เครื่องกายภาพบำบัดผู้ป่วยที่มีข้อเข่าเสื่อม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เชียงใหม่
ที่มา
ความยากลำบากของผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมที่ต้องเดินทางไปทำกายภาพบำบัดที่โรงพยาบาลบ่อยครั้ง ประสบปัญหาด้านระยะเวลาในการรอเข้ารับการรักษา ความลำบากในการเดินทาง
เกิดเป็นนวัตกรรม
เครื่องกายภาพบำบัดเข่าในรูปแบบการนั่งปั่น มีเซนเซอร์ในการตรวจจับจำนวน/ความเร็วรอบของการปั่น เซนเซอร์วัดการเต้นของหัวใจพร้อมกับหน้าจอแสดงผล โดยองค์ประกอบของเครื่องสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมที่แพทย์กำหนดให้กับผู้ใช้งานเช่น ความสูง ความหนืด
Previous
Next
Previous
Next
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด จากเปลือกส้มโอ
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
ที่มา
ขยะที่เกิดจากเปลือกส้มโอที่มีจำนวนมากและส่งกลิ่นเหม็น เกษตรกรบางรายนำไปเผาทิ้งทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและส่งผลกระทบให้กับคนในพื้นที่
เกิดเป็นนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดโดยพัฒนากระบวนการทำสบู่ล้างมือในการใช้วัตถุดิบอย่างเปลือกส้มโอที่มีคุณสมบัติต้านเชื้อโรคต่าง ๆ มาผสมผสานให้เป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ โดยสกัดและพัฒนาออกมาทั้งรูปแบบสบู่เหลวและสบู่ก้อน
Previous
Next
Previous
Next
นวัตกรรมเพื่อการตรวจสอบและคัดกรองนักศึกษาในวิทยาลัย
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
ที่มา
การตรวจสอบและคัดกรองนักเรียน บุคลากรเข้าออกในวิทยาลัยยังไม่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อความปลอดภัยในสถานศึกษา ด้านการแพร่ระบาดโควิด-19
เกิดเป็นนวัตกรรม
การคัดกรองนักเรียนที่ตรวจสอบและแสดงผลข้อมูล โดยใช้ระบบการสแกนใบหน้าและบันทึกข้อมูล โดยสามารถค้นหาข้อการเช้า-ออกภายในวิทยาลัยได้อย่างรวดเร็ว สามารถบันทึกสถิติการเข้าออกของนักศึกษาได้อย่างแม่นยำและดูย้อนหลังได้(รอต่อยอดด้านการวัดอุณหภูมิแบบ Realtime)
Previous
Next
นวัตกรรมการกรองฝุ่นภายในบ้าน ด้วยต้นไม้ขนาดเล็ก
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
ที่มา
โครงการก่อสร้างอาคาร สถานที่ต่าง ๆ ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ซึ่งกระทบต่อสุขภาพและระบบทางเดินหายใจของประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่อยู่อาศัย
เกิดเป็นนวัตกรรม
สำหรับการกรองและดักจับฝุ่นบริเวณหน้าต่างบ้าน โดยอาศัยกระบวนการทำงานของพืชที่ทีมได้ทำการคัดสรรมาได้แก่ ต้นพลูด่าง ต้นจันทน์กระจ่าง(ดักจับฝุ่นดีที่สุดจากผลการทดสอบ) เป็นต้น และพัฒนาระบบหยดน้ำอัตโนมัติให้แก่ต้นไม้ที่นำมาประกอบกับนวัตกรรม
Previous
Next
นวัตกรรมการคัดกรองผู้เข้ารับบริการในโรงพยาบาลเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
ที่มา
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าที่ทำให้เกิดความเสี่ยงกระทบต่อนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ส่งผลให้ไม่สามารถเก็บข้อมูลของบุคลากรและนักเรียนที่เข้ามาในเขตพื้นที่โรงเรียนได้
เกิดเป็นนวัตกรรม
นวัตกรรมการคัดกรองจากเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและเก็บข้อมูลการเข้า-ออกโดยการเชื่อมโยงกับ Application ของโรงเรียนที่มีฐานข้อมูลของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
Previous
Next