นวัตกรรมด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมด้านสุขภาวะ

Previous
Next
เครื่องเพิ่มประสิทธิภาพในการพ่นยา
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน กรุงเทพมหานคร
ที่มา
ผลกระทบด้านสุขภาพของเกษตรกรสูงอายุที่ประสบปัญหาจากน้ำหนักของเครื่องพ่นยาทางการเกษตรและมีรายจ่ายให้กับการใช้เชื้อเพลิงที่สูงจากเครื่องมือชนิดดั้งเดิม
เกิดเป็นนวัตกรรม
เครื่องพ่นยาทางการเกษตรจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีน้ำหนักเบาและประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง มีฟังก์ชันในการฉีดสารเคมีในรูปแบบฝอยและเส้นตรงที่เหมาะกับพืชแต่ละชนิด
Previous
Next
Previous
Next
เครื่องตรวจจับและแยกประเภทธนบัตรเพื่อผู้พิการทางสายตา
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เชียงใหม่
ที่มา
ผู้พิการมีความยากลำบากในการจำแนกเงินเพื่อซื้อขายสินค้าและบริการด้วยตนเองส่งผลต่อการถูกโกงเงินหรือหยิบจับจ่ายเงินผิดได้
เกิดเป็นนวัตกรรม
นวัตกรรมที่มีคุณสมบัติในการตรวจจับสีโดย Color Sensor Module และแจ้งเตือนประเภทของธนบัตรผ่านเสียง ใช้อะคริลิคเป็นวัสดุโครงสร้างเพื่อน้ำหนักที่เบาและแข็งแรง
Previous
Next
นวัตกรรมสื่อด้วยเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
ที่มา
สถานการณ์โควิด-19 ส่งผละกระทบให้บทบาทหน้าที่ของนักศึกษาเกิดความลำบากในการศึกษาเรียนรู้ในชั้นเรียน นักศึกษาหลายคนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล หลักสูตรการเรียนการสอนได้
เกิดเป็นนวัตกรรม
นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ QR Code Tourism ประกอบด้วยเนื้อหาการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ผ่าน Application ที่มีฟังก์ชันวีดีโอและ 3D เข้าถึงข้อมูล/ส่งงานย้อนหลังได้
Previous
Next