นวัตกรรมอาหารปลอดภัย ระยะต้นน้ำ

นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการผลิตอาหารตั้งแต่ต้นตอของผลิตอาหาร เช่น ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปศุสัตว์และการเกษตร รวมถึงระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องของกับการผลิตอาหารตั้งแต่ต้นทาง