นวัตกรรมอาหารปลอดภัย ระยะกลางน้ำ

นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการผลิตอาหารในระยะกลาง เช่น ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปอาหาร การเก็บรักษา การขนส่ง เทคโนโลยีผลิตอาหาร เป็นต้น