นวัตกรรมอาหารปลอดภัย ระยะปลายน้ำ

นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของผู้บริโภค อาหารในชีวิตประจำวัน ผู้จำหน่ายอาหาร บรรจุภัณฑ์อาหาร การรณรงค์และสื่อสารประเด็นความปลอดภัยทางอาหาร เป็นต้น