เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

จังหวัดสกลนคร

ตำบลต้นแบบ

ท้องถิ่นเป็นเป้าหมายในการพัฒนา เด็กและเยาวชนอาสาเป็นพลังขับเคลื่อน หนุนเสริมด้วยพี่เลี้ยงที่เข้าใจ ร่วมสร้างคนรุ่นใหม่หัวใจฮักบ้านเกิด

โครงการพัฒนาตำบลต้นแบบส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน

2563-2564

ผลการดำเนินโครงการ

Learning space

โครงการพัฒนาตำบลส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน

2561-2562

ผลการดำเนินโครงการ