องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย

จังหวัดปัตตานี

ตำบลเครือข่าย

เด็กๆ ชาวดอนทรายชอบค่ายเยาวชน เพราะต้องการฝึกตน ให้เป็นคนดี มีศัยภาพ สร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติในอนาคต

โครงการพัฒนาตำบลต้นแบบส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน

2563-2564

โครงการพัฒนาตำบลส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน

2561-2562

ผลการดำเนินโครงการ