องค์การบริหารส่วนตำบลดอน

จังหวัดนครราชสีมา

ตำบลต้นแบบ

ตำบลแห่งการมีส่วนรวม บนพื้นฐานต้นทุชุมชนที่หลากหลาย เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาจากคนทุกกลุ่มในตำบล

โครงการพัฒนาตำบลต้นแบบส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน

2563-2564

ผลการดำเนินโครงการ

Learning space

โครงการพัฒนาตำบลส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน

2561-2562

ผลการดำเนินโครงการ