องค์การบริหารส่วนตัวบลหาดสองแคว

จังหวัดอุตรดิตถ์

ตำบลเครือข่าย

ชุมชนลาวเวียงขึ้นชื่อ บ่อเกิดแหล่งวัฒนธรรมล้ำสมัย อนุรักษ์มรดกบรรพบุรุษไว้ ต่อยอดไปเป็นนวัตกรรม

โครงการพัฒนาตำบลต้นแบบส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน

2563-2564