องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด

จังหวัดสกลนคร

ตำบลต้นแบบพิเศษ

อยู่ในพื้นที่ห่างไกล มาด้วยใจมุ่งมั่น เพื่อผลักดันส่งเสริม เด็กเยาวชน ให้เติบโต  ร่วมคิดสร้างสรรค์พัฒนา  สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการพัฒนาตำบลต้นแบบส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน

2563-2564

ผลการดำเนินโครงการ

Learning space

โครงการพัฒนาตำบลส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน

2561-2562

ผลการดำเนินโครงการ