เทศบาลตำบลเขาพระงาม

จังหวัดลพบุรี

ตำบลต้นแบบ

กระบี่มือหนึ่งด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ปัจจุบันมีความตั้งใจที่จะพัฒนางานด้านเด็กและเยาวชนให้เข้มแข็ง ภายใต้สโลแกน “คบเด็กสร้างเมือง”

โครงการพัฒนาตำบลต้นแบบส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน

2563-2564

ผลการดำเนินโครงการ

Learning space

โครงการพัฒนาตำบลส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน

2561-2562

ผลการดำเนินโครงการ