องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก

จังหวัดเชียงใหม่

ตำบลต้นแบบ

เขื่อนผาก ตำบลแห่งความร่วมมือ สร้างนวัตกรรม นำวัฒนธรรมท้องถิ่น สู่สายตาชาวประชา

โครงการพัฒนาตำบลต้นแบบส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน

2563-2564

ผลการดำเนินโครงการ

Learning space

โครงการพัฒนาตำบลส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน

2561-2562

ผลการดำเนินโครงการ