องค์การบริหารส่วนตำบลละแอ

จังหวัดยะลา

ตำบลเครือข่าย

สภาเด็กและเยาวชนเข้มแข็ง มีกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง เพราะมีผู้ใหญ่ใจดีในชุมชนมากมายพร้อมให้การสนับสนุน

โครงการพัฒนาตำบลต้นแบบส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน

2563-2564

โครงการพัฒนาตำบลส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน

2561-2562

ผลการดำเนินโครงการ