องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

จังหวัดนครราชสีมา

ตำบลเครือข่าย

เด็กและเยาวชนละลมใหม่สร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทำ พัฒนาตำบลสู่ความสำเร็จ

โครงการพัฒนาตำบลต้นแบบส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน

2563-2564

โครงการพัฒนาตำบลส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน

2561-2562

ผลการดำเนินโครงการ