องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท

จังหวัดสุรินทร์

ตำบลต้นแบบ

เยาวชนหนองสนิทจิตอาสา พลังเยาวชน พลังท้องถิ่น

โครงการพัฒนาตำบลต้นแบบส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน

2563-2564

ผลการดำเนินโครงการ

Learning space

โครงการพัฒนาตำบลส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน

2561-2562

ผลการดำเนินโครงการ