เทศบาลตำบลป่าตาล

จังหวัดเชียงราย

ตำบลเครือข่าย

ป่าตาล เมืองแห่งความคิดสร้างสรรค์ เด็กคิด เด็กทำ ผู้ใหญ่ช่วยเหลือ เกื้อหนุน ให้เกียรติซึ่งกันและกัน

โครงการพัฒนาตำบลต้นแบบส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน

2563-2564

โครงการพัฒนาตำบลส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน

2561-2562

ผลการดำเนินโครงการ