เทศบาลตำบลพุเตย

จังหวัดเพชรบูรณ์

ตำบลต้นแบบ

เด็กและเยาวชนเข้มแข็ง ร่วมแรง ร่วมใจ จากผู้นำถึงชาวประชา รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมของชาวอีสานพลัดถิ่น

โครงการพัฒนาตำบลต้นแบบส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน

2563-2564

ผลการดำเนินโครงการ

Learning space

โครงการพัฒนาตำบลส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน

2561-2562

ผลการดำเนินโครงการ