เทศบาลตำบลท่าคันโท

จังหวัดกาฬสินธุ์

ตำบลต้นแบบพิเศษ

มุ่งพัฒนาเด็กเยาวชนท่าคันโท ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นแบบประชาธิปไตย สร้างสรรค์เด็กเยาวชนคิดนวัตกรรมเทคโนโลยีสู่ยุคศตวรรษที่21 น้อมคำสอนเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการพัฒนาตำบลต้นแบบส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน

2563-2564

ผลการดำเนินโครงการ

Learning space