องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้ำ

จังหวัดปัตตานี

ตำบลเครือข่าย

ตำบลแห่งการเรียนรู้ มีพันธมิตรในการทำงานที่หลากหลาย พร้อมที่จะทำงานพัฒนาเด็กและเยาวชน

โครงการพัฒนาตำบลต้นแบบส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน

2563-2564

โครงการพัฒนาตำบลส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน

2561-2562

ผลการดำเนินโครงการ