เทศบาลตำบลอุ่มเม่า

จังหวัดกาฬสินธุ์

ตำบลต้นแบบ

“ขุนอุ่มเม่ามานิตย์” ท่านเป็นผู้สร้างบ้าน  ลูกหลานอุ่มเม่าร่วมสืบสานงานศิลปวัฒนธรรม น้อมนำหลักปรัชญาพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์  เด็กและเยาวชนในวันนี้คือน้ำดีศรีอุ่มเม่าอย่างยั่งยืน

โครงการพัฒนาตำบลต้นแบบส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน

2563-2564

ผลการดำเนินโครงการ

Learning space

โครงการพัฒนาตำบลส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน

2561-2562

ผลการดำเนินโครงการ