พื้นที่เคยร่วมงาน

โครงการพัฒนาตำบลส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน

2561-2562

เทศบาลตำบลบ้านปล้อง

จังหวัดเชียงราย

เทศบาลตำบลสายน้ำคำ

จังหวัดเชียงราย

เทศบาลตำบลตลิ่งชัน

จังหวัดสุโขทัย

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน

จังหวัดนครสวรรค์

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

จังหวัดอ่างทอง