ผลงานที่ผ่านมา

Communication for Change Programme for Youth Leaders

ยูนิเซฟประเทศไทย และมูลนิธินวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม (social innovation for creative satiety) เล็งเห็นความจำเป็นในการส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้มีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเยาวชนขององค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Communication for Change Programme for Youth Leaders) เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเป็นนักสื่อสารที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นต่อชุมชนและสังคมได้ 

หลักสูตรออนไลน์ work shop form home “สุข สนุก สร้างสรรค์”

เมื่อ “Covid นำพาพวกเรามาพบกัน” กับกิจกรรม สุข สนุก สร้างสรรค์ จากการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายคนรุ่นใหม่ที่มีใจใฝ่รู้และถวิลหาการสื่อสารแบบใหม่อย่างสร้างสรรค์ ผู้สนับสนุนหลัก คือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ (Black box) มูลนิธินวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม attention  มีผู้เข้าร่วมอุดมการณ์ในการพัฒนาศักยภาพเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ จำนวน 50 คน ที่พร้อมจะนำความรู้ที่ได้จากการพัฒนาศักยภาพไปสร้างสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบออนไลน์เพื่อการรับมือ Covid 19

หลักสูตรการเสริมสร้างวิทยากรกระบวนการเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางสังคม โครงการพัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่

มูลนิธินวัตกรรมสร้างสรรค์สังคมร่วมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมดำเนินการพัฒนาหลักสูตรการเสริมสร้างวิทยากรกระบวนการเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางสังคมภายใต้โครงการพัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด “ความสร้างสรรค์และนวัตกรรมเปลี่ยนแปลงสังคม” กลุ่มเป้าหมายคือ ตัวแทนองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด ตัวแทนศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ตัวแทนจากนิคมสร้างตนเอง ศูนย์พัฒนาราษฏรบนพื้นที่สูง อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดขึ้นทั้งหมด 5 รุ่น ผู้เข้าร่วมกว่า 500 คน ได้เรียนรู้การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมทางสังคมโดยใช้ต้นทุนทางสังคมรอบตัวเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่

หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้นำสภาเด็กและเยาวชน

หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้นำสภาเด็กและเยาวชน จัดโดยมูลนิธินวัตกรรมสร้างสรรค์สังคมร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ออกแบบกระบวนการการพัฒนาศักยภาพผู้นำ “อย่างสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองกับโลกอนาคตที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา” โดยหลักสูตรมีระยะเวลา 4 วัน ผู้เข้าร่วมคือ ตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนประเทศและระดับจังหวัด เข้ามาเรียนรู้ การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การระดมสรรพกำลังและการออกแบบนวัตกรรมเชิงนโยบาย

หลักสูตรตำบลส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนตำบล

หลักสูตรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนตำบลดำเนินการโดยมูลนิธินวัตกรรมสร้างสรรค์สังคมร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ พัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบล ภายใต้แนวคิด “เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน” กลายมาเป็นหลักสูตรทั้งหมด 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรท้องถิ่นห้องเรียนชุมชน ศูนย์บ่มเพาะนวัตกรท้องถิ่น และกองทุนคนรุ่นใหม่พัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรทั้งหมดเน้นการเรียนรู้นอกห้องเรียนและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบนวัตกรรมทางสังคมเพื่อสร้างคุณค่าและแก้ไขปัญหาให้ท้องถิ่นของตนเอง

หลักสูตรพัฒนาผู้นำและนวัตกรรมทางสังคมให้แก่ผู้พิการทางสายตา

มูลนิธินวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม (SIY) ร่วมกับมูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทยดำเนินกิจกรรมพัฒนาผู้นำและนวัตกรรมทางสังคมให้แก่ผู้พิการทางสายตา ภายใต้แนวคิด “สร้างสรรค์โอกาสด้วยความสร้างสรรค์และจุดประกายนวัตกรรมทางสังคม” การอบรมให้ครั้งนี้ผู้เข้ารับอบรมเป็นกลุ่มผู้พิการทางสายตาจากทั่วประเทศกว่า 70 คน เข้าร่วมการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำและพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม และเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองนำไปสู่การส่งต่อให้สังคมรับรู้ศักยภาพของผู้พิการ