ผลงานที่ผ่านมา

DigiMove - The Prevention of Sexual Exploitation and Abuse (PSEA) Online

DigiMove (ดิจิมูฟ) เป็นโครงการเพื่อศึกษาสถานการณ์ปัญหาและหาแนวทางป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศและการคุมคามทางเพศบนโลกออนไลน์ โดยความร่วมมือระหว่างกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (United Nations Population Fund – UNFPA) และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ซึ่งดำเนินโครงการโดย มูลนิธินวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม (SIY) มุ่งหวังที่จะทำงานร่วมกับกลุ่ม Social Media Influencers เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในประเด็นปัญหาการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศและการคุมคามทางเพศในโลกออนไลน์ โดยเริ่มต้นจากศึกษาสถานการณ์ดังกล่าวจากประสบการณ์จริงของกลุ่มเป้าหมาย (Social Media Influencers ) กว่า 10 คน ซึ่งเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานในสื่อออนไลน์ และร่วมออกแบบหาแนวทางป้องกันให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทสังคมออนไลน์ในประเทศไทยมากที่สุด

คณะทำงานวิชาการสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชน

สมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม ดำเนินการประชุมสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อก้าวใหม่ท้องถิ่นไทย ร่วมใจพัฒนาเด็กและเยาวชนทำหน้าที่การศึกษาข้อมูลทางวิชาการ รายงานการวิจัยและร่วมการดำเนินประชุมสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติทำให้เห็นถึงทิศทางการสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย หรือ Meaningful participation” ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับเด็กและเยาวชนในพื้นที่

ศึกษาวิจัยนโยบายด้านเด็กและเยาวชนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.)

มูลนิธินวัตกรรมสร้างสรรค์สังคมได้รับโอกาสในการศึกษา วิจัยนโยบายด้านเด็กและเยาวชน ร่วมกับภาคีเครือข่ายเชิงวิชาการซึ่งถือว่าเป็นกัลยาณมิตรในการสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน การขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนของมูลนิธิจึงมิได้ขัยเคลื่อนเพียงเชิงปฏิบัติการเท่านั้นแต่ยังขับเคลื่อนในเชิงนโยบายอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนได้อย่างสร้างสรรค์และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่

ศึกษาและจัดทำรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชนเสนอต่อคณะกรรมการการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.)

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและมนุษย์ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพและความสามารถทางด้านวิชาการ ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน และองค์ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมนวัตกรรมทางสังคมจากการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนจึงได้มอบหมายให้มูลนิธินวัตกรรมสร้างสรรค์สังคมดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ปี พ.. 2561 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการการพัฒนาเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปสถานการณ์ที่ส่งผลต่อเด็กและเยาวชนนำไปสู่การส่งต่อข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างสอดคล้องกับความต้องการของเด็กและเยาววชนอย่างแท้จริง

จัดทำแผนยุทธศาสตร์ป้องกันการพนันออนไลน์

มูลนิธินวัตกรรมสร้างสรรค์สังคมร่วมกับมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ป้องกันการพนันออนไลน์ ศึกษากระบวนการ เครื่องมือและถอดบทเรียนจากการทบทวนวรรณกรรมทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีเวทีเพื่อรัดมความคิดเห็นในการสร้างยุทธศาสตร์ผ่านความคิดเห็นของภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคธุรกิจและเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการและภาคเด็กและเยาวชน จนกระทั่งได้ความคิดเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับการรู้เท่าทันเทคโนโลยีโดยเฉพาะการพนันออนไลน์ ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณะสุขได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ มูลนิธินวัตกรรมสร้างสรรค์สังคมเนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ทศวรรษรวมพลป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์

กระบวนการถอดบทเรียนกองทุนคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2562

มูลนิธินวัตกรรมสร้างสรรค์สังคมร่วมกับกองทุนคุ้มครองเด็ก กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินการถอดบทเรียนโครงการรับทุนจากภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลางและภาคใต้ จำนวนกว่า 140 โครงการ และส่วนใหญ่เป็นโครงการสงเคราะห์รายกรณีทุกภาค กว่า 120 โครงการ การถอดบทเรียนก่อให้เกิดกระบวนการร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะอุปสรรคของผู้รับทุนเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานให้ดีขึ้นในอนาคต

การพัฒนาเครื่องมือสำหรับพี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชน

ภาคีเครือข่ายการดำเนินการหลักคือ “School of Chang maker” ภาคที่มีฝีไม้ลายมือในการสร้าง “tools kit” โดยเฉพาะเครื่องมือสำเร็จรูปในการพัฒนาศักยภาพ การพัฒนาเครือมือสำหรับพี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชนได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยการมีส่วนร่วมในการออกแบบของมูลนิธินวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม พัฒนาเครื่องมือสำหรับพี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชนที่ถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนในขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาเครื่องมือเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ