ผลงานที่ผ่านมา

เวทีสาธารณะการเมืองไทยในศตวรรษที่ 21

ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเมืองนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประชาชนในประเทศ ทั้งทางด้านการพัฒนาสวัสดิการการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมในศตวรรษที่ 21 ส่งผลให้การบริหารทางการเมืองเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงมากขึ้น เวทีสาธารณะในครั้งนี้อยู่ภายใต้หัวข้อการเมืองไทยกับการสร้างคนไทยในศตวรรษที่ 21 ” มูลนิธินวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม ร่วมกับ Thaipbs มีนักการเมือง ผู้บริหารเข้าร่วมวงเสวนาและมีผู้รับฟังเสวนากว่า 200 คน

สิ่งพิมพ์ บทความ หนังสือ และแผ่นพับ

เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์งานวิจัย องค์ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านตัวหนังสือ กลายมาเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่างๆเพื่อดึงดูดคนทุกรุ่นวัยให้เข้ามาหยิบจับ ศึกษา สืบค้น และนำไปต่อยอดเพื่อพัฒนางานด้านเด็กและเยาวชน ภายใต้การสนับสนุนของภาคีเครือข่ายหลัก คือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายอื่นๆทั้งทางด้านวิชาการ การออกแบบและเทคโนโลยีสื่อสิ่งพิมพ์

สื่อสารคดีเล่าเรื่องนวัตกรรมเด็กและเยาวชน

ปี พ.. 2560 โครงการศึกษาและพัฒนานวัตกรรมทางสังคมเพื่อขับเคลื่อนสุขภาวะโดยการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน กรณีศึกษานำร่องสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคมในพื้นที่ 12 จังหวัด จำนวน 20 โครงการ และบางส่วนได้รับการเผยแพร่ในรายการวัยอันตราย เด็กกล้าดีส่งต่อให้สาธารณะได้เห็นศักยภาพที่ซุกซ่อนอยู่ในตัวของเด็กและเยาวชนที่มีความหลากหลายทั้งวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และความห่างไกลจากแสงสีของเมืองหลวง

สื่อสารคดีเล่าเรื่อง ตำบลต้นแบบ 4 พื้นที่

การดำเนินงานเชิงพื้นที่ที่ผ่านมา เรามีความพยายามสื่อสารผลงานที่มีประโยชน์ออกสู่สาธารณะ ผ่านความร่วมมือภาคีเครือข่ายในพื้นที่และได้รับการสนับสนุนจากผู้สนับสนุนหลัก คือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หนึ่งในนั้นคือสารคดีเล่าเรื่องถ่ายทอดเรื่องราวและความสร้างสรรค์ผ่านการทำงานของเด็กและเยาวชนในการรังสรรค์นวัตกรรมทางสังคมเพื่อขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ และยังบอกเล่าเรื่องราวผ่าน “Motion graphic” รูปแบบการสนับสนุนและส่งเสริมเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นด้วย