SIYphase4PRcover

รับสมัคร! ท้องถิ่นของคนรุ่นใหม่ SEASON 2

“ท้องถิ่นของคนรุ่นใหม่ ท้องถิ่นไทยจะไม่เหมือนเดิม”

เปิดรับสมัครท้องถิ่นที่สนใจงานด้านการพัฒนาเด็กเยาวชนทั่วประเทศ ร่วมขับเคลื่อนท้องถิ่นไปด้วยกันภายใต้แนวคิด “เด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ได้พัฒนาตัวเอง ได้มีส่วนร่วม และมีสุขภาวะที่ดี”

สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ

  • ทุนสนับสนุนไม่เกิน 60,000 บาท
  • รางวัลเชิดชูเกียรติจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • พัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (พี่เลี้ยง) แกนนำสภาเด็กและเยาวชน
  • พัฒนาขีดความสามารถท้องถิ่นต้นแบบสร้างการเรียนรู้ด้านสภาเด็กและเยาวชน และยกระดับเป็นพื้นที่เรียนรู้
  • เครื่องมือในการพัฒนาส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน
  • การติดตามช่วยเหลือในพื้นที่

รับจำนวนจำกัด!!

ขยายเวลารับสมัครถึง  วันที่ 7 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.30 น.

และขอเชิญผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทุกท่าน เข้าร่วมเวทีชี้แจงโครงการเบื้องต้น (Open house)
ในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 ผ่านโปรแกรม ZOOM (ส่ง link zoom ผ่านทาง Email ที่ส่งใบสมัครมา)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ link shorturl.at/vIX05 (Google Drive)

และส่งกลับมาทางอีเมล siy.innovation@gmail.com ภายในวันที่ 17 เมษายน 2566

มาร่วมสร้างสรรค์ท้องถิ่นไปด้วยกัน !

#ท้องถิ่นสร้างสรรค์#สภาเด็กและเยาวชน#SIY#คนรุ่นใหม่กับท้องถิ่น#DLA#สสส.

+4
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments