261250489_1333790503738906_8022879422120862614_n

[SIY committee] : รวมพลังเครือข่าย สู่การพัฒนาตำบลต้นแบบสร้างการเรียนรู้ฯ

261250489_1333790503738906_8022879422120862614_n

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 โครงการตำบลต้นแบบสร้างการเรียนรู้ด้านการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน ได้จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เรื่องการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2564 โดยมีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมประชุม ได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมกิจการเด็กและเยาวชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เทศบาลนครรังสิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มูลนิธิอโชก้า ประเทศไทย และมูลนิธินวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม

โครงการฯ ได้รับเกียรติจากนายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการประชุม โดยมี นายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น ร่วมสนับสนุนข้อมูลการประชุม โดยได้มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการตำบลต้นแบบส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของสภาเด็กและเยาวชน ต่อที่ประชุมทราบ มีการระดมความคิดเห็นเพื่อบูรณาการความร่วมมือการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ และร่วมกันหาแนวทางการขยายผลการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน ตลอดจนวางเป้าหมายการพัฒนายุทธศาสตร์ของคณะกรรมการการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนงานร่วมกันในอนาคต

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments