โครงการตำบลต้นแบบสร้างการเรียนรู้ ด้านการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน

ทำอะไร

1. พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นตำบลต้นแบบด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน

2. พัฒนารูปแบบและทดลองศึกษาดูงานตำบลต้นแบบ

3. พัฒนาความรู้และเครื่องมือ/คู่มือ ต่อยอด และปรับปรุงรูปแบบตำบลส่งเสริมฯ

4. สื่อสารสาธารณะ และสร้างแรงจูงใจ 
อปท.อื่น ๆ ทั้งออนไลน์และออนไซต์

ทำไมท้องถิ่นต้องทำ

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ..2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2)..2560 ได้กำหนดบทบาทให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับท้องถิ่น และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบ

เราเชื่อว่าความคิดคนรุ่นใหม่ กับแนวทางการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปด้วยกันได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการพลังของคนหนุ่มสาวเข้าไปช่วยสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น และร่วมกันออกแบบท้องถิ่นที่เราทุกคนอยากเห็นร่วมกัน

ประเภทท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ

ตำบลต้นแบบพิเศษ
(SIY plus)

  • พัฒนาตำบลส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนโดยใช้งบประมาณของท้องถิ่นเอง
  • ผ่านตัวชี้วัดของโครงการฯ

ตำบลต้นแบบ

  • พัฒนาตำบลส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนโดยใช้งบประมาณของท้องถิ่นและงบอุดหนุมจากโครงการฯ
  • ผ่านตัวชี้วัดของโครงการฯ

ตำบลเครือข่าย

  • พัฒนาตำบลส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนโดยใช้งบประมาณของท้องถิ่นเอง

กระบวนการพัฒนาโครงการตำบลต้นแบบฯ

ระบบสนับสนุนสภาเด็ก

เราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนคนหนึ่ง จะเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีศักยภาพได้ ไม่ได้เกิดจากตัวของคนคนนั้นเพียงเท่านั้น แต่มีปัจจัยทางสังคมที่อยู่รายรอบรวมอยู่ด้วย ดังนั้นท้องถิ่นจึงต้องสร้างระบบและกลไกทางสังคมในระดับตำบลที่อยู่รายรอบตัวเด็กและเยาวชน ให้เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล มีองค์ประกอบดังนี้

กดยต.

คณะกรรมการพัฒนา
เด็กและเยาวชนตำบล

ต้นทุนชุมชน

สำรวจทรัพยากร
ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ร้านค้า

แผนท้องถิ่น

มีเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ

พื้นที่ทำงาน

ศูนย์ประสานงานเด็กและเยาวชน
มีพื้นที่รวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรม

ฐานข้อมูลเด็กและเยาวชน

ศูนย์ประสานงานเด็กและเยาวชน
เก็บข้อมูลสถานการณ์รายปี

กองทุนคนรุ่นใหม่

เกิดการหารายได้เพื่อนำมาทำกิจกรรม

aboutsiy2-innovation

การพัฒนานวัตกรรมทางสังคมโดยเด็กและเยาวชน

โครงการตำบลต้นแบบส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนสนับสนุนให้สภาเด็กและเยาวชนพัฒนานวัตกรรมทางสังคมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในตำบลเป็นโครงการสร้างสรรค์ตามความต้องการของเด็กและเยาวชนซึ่งสอดคล้องกับบริบทชุมชนโดยโครงการฯมีการสนับสนุนเครื่องมือวิธีการพัฒนานวัตกรรมสังคมและยังมีทีมพี่เลี้ยงช่วยดำเนินงานอีกด้วย

ปลายทาง : ท้องถิ่นแห่งอนาคต

เด็กและเยาวชนเข้าถึงโอกาสในการพัฒนาตัวเอง
aboutsiy2-aim-1

เจ้าหน้าที่มีความรู้ทักษะการพัฒนาเยาวชนเชิงบวก

aboutsiy2-aim-2

เกิดกิจกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางสังคม

aboutsiy2-aim-4

ท้องถิ่นยกระดับสู่การเป็นตำบลต้นแบบ

aboutsiy2-aim-3

เราอยากเห็นเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมออกแบบนโยบายท้องถิ่นและร่วมกำหนดอนาคตท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชน และก้าวสู่การเป็นตำบลต้นแบบด้านการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น สภาเด็กและเยาวชนตำบล มีศักยภาพในการนำความรู้ความชำนาญและประสบการณ์การทำงานของตนเอง ถ่ายทอดให้กับบุคคลอื่นและหน่วยงานอื่นที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างเป็นระบบ

สนับสนุนโดย

logo_thaihealth
logo_dla