เทศบาลตำบลคำม่วง

จังหวัดกาฬสินธุ์

ตำบลต้นแบบ

เด็กและเยาวชนทุกคน มีศักยภาพ มีความสามารถ เพียงพวกเราช่วยกันสนับสนุน ให้พวกเขาได้มีส่วนร่วม ได้แสดงพลังและแสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์

โครงการพัฒนาตำบลต้นแบบส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน

2563-2564

ผลการดำเนินโครงการ

Learning space

โครงการพัฒนาตำบลส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน

2561-2562

ผลการดำเนินโครงการ